Úvod


Odkaz na archivOstatní->metodický pokyn.
Klíčová slova:
Určeno pro: Netýká se techniky


V tomto tématu je 31 příspěvků

[Předchozí] | [Další]
 
17.10.18 - 16:19 Hraboštraboš  [odepsat]
To Pavel JHB: Vůbec jsem nepochopil...

 
17.10.18 - 16:04 Pavel JHB [odepsat]
To Hraboštraboš : To, že je z r.2007 nevadí, i když hrozbou je a bude Mrkwosoft, kterej ti bude házet klacky pod nohy a nutit tě aby sis koupil jejich úžasné W10 na které možná nebude HW stačit. Mladej jede na XP 10 let bez jakékoliv aktualizace bez jakýchkoliv problémů (vyjma fleše, který už odstřihli před mnoha roky. Já dělám všechno trochu jinak, možná, že akrobatí soubor prohlížeč mailu nebude opravdu chtít otevřít. Brání se z neznámých příčin i některým obrázkům, tabulkám dokumentům atp.. Jestli chceš, mohu ti převést PDFko do wordu, doufám, že mám ještě někde "velkej" acrobat a poslat mailem.

 
13.10.18 - 20:27 Hraboštraboš  [odepsat]
To KurvikCv: V mailu se to sice objeví jako příloha, ale počítač po klíknutí sdělí, že tenhle něco jako nevím co, nepodporuje. Manželka tvrdí, že mám vyměnit PC. Ale proč? Od roku 2007 se ještě neporouchal a většinou přehraje, co chci: trabime, maily, hity Golden kids a Karla Gotta. A i fotky umí vytisknout.

 
13.10.18 - 20:22 KurvikCv [odepsat]
To Hraboštraboš : nebo jednodušší,ať ti někdo ten obrázek pokynu co hodili sem na modrý pošle do mailu,tam se ti to zobrazí jako příloha obrázek a cajk A nebo ať se najde dobrá duše,vytiskne to a pošle ti to poštou

 
13.10.18 - 19:40 Hraboštraboš  [odepsat]
To Pavel JHB: Dík, stáhli mi nějaký chrom, tak to teď asi bude fungovat.

 
13.10.18 - 19:36 Pavel JHB [odepsat]
To Hraboštraboš : Nestahuj ze slunečnice a tomu podobných, stahni přímo od výrobce z http://get.adobe.com/cz/reader doufám, že jsem se teda trefil, jedu na linuxu, takže mi to šahá standardně jinam.

 
10.10.18 - 09:41 Hraboštraboš  [odepsat]
To Zahajskej: Zkoušel jsem to stáhnout, ale nejde to, pc mi hlásí, že je to zavirované.

 
3.10.18 - 17:46 Hraboštraboš  [odepsat]
To Xhanz: Super! Díky!!!!!!!!!!!!!!!
 
3.10.18 - 16:45 Hraboštraboš  [odepsat]
To Yokotashi: Za text díky. To bylo to, co jsem si potřeboval právě opsat.

 
3.10.18 - 16:44 Hraboštraboš  [odepsat]
To Yokotashi: ?????????????????????

 
3.10.18 - 16:04 Yokotashi [odepsat]
[www]
Nechal jsem z toho vyexportovat text. Tabulka je samozrejme rozbita.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1



Všem obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností (registrům silničních vozidel)
a krajským úřadům
elektronicky



Váš dopis značky / ze dne
/
Věc:

Naše značka
9/2008-150-METO/3

Praha
23.9.2013

Aktuální informace k metodickému pokynu č. 9/2008-150-METO

Dne 1. října 2013 nabývá účinnost zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon mění podmínky při vybírání poplatků na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků a ruší zánik účelu dalšího využití při trvalém vyřazení vozidla
z registru silničních vozidel.
Gestorem tohoto zákona je Ministerstvo životního prostředí, tato informace byla vytvořena
v součinnosti s ním. Týká se přímých a nepřímých dopadů novelizace zákona č. 185/2001 Sb.
na činnosti v oblasti registrace vozidel. Tato informace nestanovuje žádné povinnosti nad rámec
závazných právních předpisů, pouze upřesňuje a vysvětluje názor Ministerstva dopravy v rámci
aplikace těchto předpisů.
Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
§ 37e zákona č. 185/2001 Sb. nově zní:
„(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného
právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných
autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již
vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P,
dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku
zániku společného jmění manželů.
(3) Poplatek se platí též při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při
kterých byl žadatel od poplatku osvobozen podle odstavce 2.
(4) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu
s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

^L9/2008-150-METO/3
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě
historických vozidel podle jiného právního předpisu31h) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je
vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu31i).
(5) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje zápisem
v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši
podle odstavce 3 písm. c).
(6) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru
silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl
zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
(7) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a použijí se na podporu investičních
a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí. Vybrané poplatky převádí
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne
jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.“

Od 1.10.2013 bude žadatel o registraci vozidla platit příslušný poplatek v případě
přeregistrace následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byli žadatelé osvobozeni od
poplatku. Jednalo se o osoby těžce tělesně postižené, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P
(dále jen „ZTP“), dále o žadatele, u nichž k přeregistraci docházelo v důsledku nabytí a vypořádání
dědictví (dále jen „DE“) nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (dále jen „ZSJM“).
Na úkony provedené před 1.10.2013 se tato změna nevztahuje. U započatých přeregistrací
následujících po osvobození ZTP, DE nebo ZSJM před 1.10.2013 se tedy poplatek neplatí.
Placení poplatku podle jednotlivých životních situací při přeregistraci použitého vozidla
znázorňuje následující tabulka:
Tabulka platí v případě, že poplatek nebyl v minulosti vybrán.
Situace

Registrační úkony před 1.10.2013

Registrační úkony po 1.10.2013 Poplatek

1

BEZ

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ

Ano

2

BEZ

ZTP,DE nebo ZSJM

ZTP,DE nebo ZSJM

Ne

3
4

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ
ZTP,DE nebo ZSJM

(poplatek Ne)

BEZ

BEZ

Ano

BEZ

BEZ

Ne

5

ZTP,DE nebo ZSJM

BEZ

BEZ

Ne

6

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ – dokončeno

Ne

7

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ - dokončeno na třetí osobu

Ne

8

ZTP,DE nebo ZSJM

V převodu

BEZ – dokončeno
(poplatek Ne)

BEZ

Ne

BEZ – Žadatel bez osvobození
ZTP, DE nebo ZSJM – Žadatel s osvobozením

Změna § 13 zákona č. 56/2001 Sb.
§ 13 zákona č. 56/2001 Sb. nově zní:
„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného
vozidla z registru, pokud
a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití,

2/3

^L9/2008-150-METO/3
b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě
čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty
povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události
(netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),
c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke
sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a).
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto
skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla
z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené
provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu6a). Vlastník vozidla přitom odevzdá
tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich
dalšího využití.“

Od 1.10.2013 nebude možné využívat institut dalšího využití vozidla. U zahájených řízení do
1.10.2013 se bude postupovat podle předchozího znění zákona.
Zánikem podle § 13 odst. 1 písm. a) se rozumí stav vozidla, kdy není možné vozidlo
identifikovat a prokazatelně zaniklo. Např. schválení technické způsobilosti na základě
předložených dokladů u vozidla, kterému bylo následně prokázáno pozměnění identifikátorů.
Vozidlo deklarované předloženými doklady tak fakticky zaniklo.
V případě aplikace výše citovaného § 13 odst. 1 písm. b) upozorňujeme na znění zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném
znění, kde bude naplňován správní delikt podle § 16 a 16a.
S touto informací seznamte příslušné pracovníky Vašich úřadů.

Ing. Josef Pokorný v.r.
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

3/3

^L

Chtel jsem sem dat tu druhou stranku, jako obrazek, ale zda se, ze to nejde ...

 
3.10.18 - 15:57 Yokotashi [odepsat]
[www]
Zapnes pocitac.

prvni, co vidis na obrazovce je bud text, nebo obrazek s logem vyrobce pocitace (treba Acer) a po nem text. Tam typicky uvidis neco jako:

Press DEL to enter BIOS

a velmi casto (pokud nemas znackovy pocitac = hromada srani pri udrzbe) tabulku, kde je vypsane, jake mas disky, kolik mas RAMky, jaky mas procesor a podobne.

Pak zacne nabihat operacni system. Pokud jsi to s tim systemem koupil, tak to budou nejake Windows. Pokud ti to nekdo nainstaloval, muze to byt i nejaky Linux. BSD asi nemas. Pokud najdes nekde na pocitaci nakousnute jablko a novy stal jak tezni vez, tak to bude Apple a operacni system je MacOS X. Kdyz mi posles screenshot, nebo fotku obrazovky, tak ti to identifikuju.

Soubor pdf otevre asi milion programu. Typicky to dokaze primo webovy browser. V Linuxu (ktery spis nemas) treba xpdf , nebo evince. Ve Windowsech je asi nejlepsi nainstalovat ten Adobe Acrobat Reader. Aspon mam pocit, ze ho tam vetsina lidi pouziva.

 
3.10.18 - 14:06 Zahajskej [odepsat]
Ještě jednou ten první odkaz

http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/


 
3.10.18 - 14:04 Zahajskej [odepsat]
To Hraboštraboš : http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/
nebo

http://www.slunecnice.cz/sw/nitro-pdf-reader/

Teď už by to mělo být "Tukací"

 
3.10.18 - 11:52 Hraboštraboš  [odepsat]
To Killer Koly: Ťukal jsem na to myší, ale nic to nedělá?

 
3.10.18 - 09:19 Killer Koly [odepsat]
To Hraboštraboš : acer je nazev pocitace (vyrobce). s OS nema nic spolecneho. BIOS - basic input and output system. Je to zakladni operacni system, ktery ma kazdy pocitac na zakladove desce. dnes uz se jmenuje trochu jinak, ale porad ma tu funkci, aby rozbehl vlastni pocitac a nacetl operacni system.
nainstaluj si programy z tech odkazu, co ti poslal tomas, jednoduse na to kliknes a melo by to jit samo, jen to potvrzujes

 
2.10.18 - 22:12 Hraboštraboš  [odepsat]
Hoši, nerad to říkám, sice nás ve škole jazyk basic učili, ale jediné, co si z toho pamatuju, je, že windovs znamená okna, i když stejně nevím čeho a ikona se nazývá ten mrňavý obrázek, co na něj šibnu myší šipku, co udělá pacičku a jak zmáčknu tlačítko, tak se tam objeví seznam a do okýnka napíšu, co chci, aby to zkusilo vyhledat. Víc neumím.

 
2.10.18 - 22:08 Hraboštraboš  [odepsat]
Šmarjá, co je bios??? Ten nápis Acer, co mi tam svítí?

 
2.10.18 - 22:00 Killer Koly [odepsat]
To Hraboštraboš : jo, i to je OS. poznas to nejlip tak, kdyz zapnes comp a na zacatku po nabehnuti biosu se ti objevi co mas vlastne za OS

 
2.10.18 - 21:00 Hraboštraboš  [odepsat]
To Tomáš: Operační systém má být co? Windows 7?

 
2.10.18 - 20:17 Tomáš [odepsat]
To Hraboštraboš : Jakýkoliv prohlížeč PDF - třeba:
https://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/
nebo
https://www.slunecnice.cz/sw/nitro-pdf-reader/

Stačí hledat "pdf reader". Jaký operační systém má tvé PC?

 
2.10.18 - 17:28 Hraboštraboš  [odepsat]
To Killer Koly: To je co?

 
2.10.18 - 16:17 Killer Koly [odepsat]
To Hraboštraboš : musis mit nainstalovany AA reader, pak to otevres

 
2.10.18 - 14:05 Hraboštraboš  [odepsat]
To Maja: Dík! Akorát je to ten formát, co jsem tu našel a můj pc s ním nechce nic mít

 
2.10.18 - 13:02 Maja [odepsat]
Tak pionýr to zde dává na posledy. Dál už to hledat nebudu.
PŘÍLOHA (283281-oodp-informace_k_metodickemu_pokynu_20131001.pdf)

 
2.10.18 - 12:43 Myslivec [odepsat]
Fuj slyšim metodický pokyn a jdu do kole... pracovní deformace : )
Maja by měl, on se vyzná, pionýr!

 
2.10.18 - 10:58 KurvikCv [odepsat]
To Hraboštraboš : tuším že to měl i Maja

[1-30]   [31-31]   
Přidat nový příspěvek
Jméno : *
WWW :
E-mail :
ICQ :
Text : *
Jsou povoleny tagy <b>, <i>, <u>, odkazy pište ve tvaru www.neco.xxx nebo http://www.neco.xxx
*1* *2* *3* *4* *5* *6* *7* *8* *9* *10* *11* *12* *13* *14* *15* *16* *17* *18* *19* *20*
[Další smajly]Autoklub Trabant Brno
© 2005-2019 by Martin, sponzored and managed by Tomáš
Prosím o dodržování pravidel stránek.
loadtime : 0.314299, 20.06.19 - 02:12:12, uptime : 102 dnů 14 hod 18 min, volné místo : 9133 MB
<- červen
2019
->
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Volby
Přihlásit se

Přihlášení lidé
nikdo tu není